Stadgar

Stadgar
§ 1 Ändamål
Väsby Ridklubb som är en idéell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet (Ridsportförbundet), skall som huvudsysselsättning – Driva ridskola för barn och vuxna med av föreningen anställd välutbildad personal och hästar i en väl fungerande anläggning.
Föreningen är en sammanslutning för av ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja ridningen i Sverige, på det sätt som anges i Ridsportförbundets stadgar.

§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Upplands Väsby.

§ 3 Medlemsskap
Envar väl känd person, som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift, antages såsom medlem.
Person som gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens syfte, kan av styrelsen förvägras medlemsskap.
Företag eller enskild person kan vara stödjande medlem.

§ 4 Hedersmedlem
Person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål kan, efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarade röstberättigade medlemmar.

§ 5 Avgifter
Medlem erlägger årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, varje år fastställes av årsmötet. Medlemsskap kan lösas för junior (t o m 18 år), senior eller familj.
Hedersmedlem erlägger ingen avgift.
Årsavgifterna skall erläggas på sätt som styrelsen bestämmer.
Av avgifterna skall till distriktsorganisationen och till Ridsportförbundet inbetalas så stor del som resp årsmöte fastställt.

§ 6 Utträde och uteslutning
Medlem som under ett helt år, trots påminnelser, underlåtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ut föreningen. Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur föreningen, skall skiftligen anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas ej.

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar Ridsportförbundets, distriktets eller föreningens ändamål, eller eljest handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som ej ställer sig stadgarna till efterrättelse eller på något sätt skadat eller skäligen kan befaras komma att skada föreningen eller dess verksamhet.

För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesamman-trädet närvarande ledamöterna.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i rekommenderat brev.
Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort.
Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 7 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. Högsta beslutande organ är de två först nämnda. Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelar dem

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 9 Stadgetolkning
Föreningens verksamhet bedrivs enligt dess stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller för distriktet och Ridsportförbundet.
I händelse av tvekan om stadgarnas tolkning eller om fall skulle förekomma, vilka ej varit förutsedda i stadgarna, hänskjutes frågan till nästa årsmöte (extra årsmöte) eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i trängande fall.

§ 10 Stadgeändring och upplösning
Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem.
För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten, varav det ena årsmöte.
Ändring av stadgarna skall godkännas av Ridsportförbundets styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar. Beslut om upplösning skall tillställas Ridsportförbundet.

§ 11 Rösträtt
Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte, som hålles efter den sista februari, äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om medlemsavgiften för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.
Hedersmedlem och stödjande medlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 12 §, men ej rösträtt.
Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§ 12 Beslut och omröstning vid allmänt möte
Omröstning sker öppet, dock skall frågor om personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än det antal som skall väljas.

Samtliga ärenden utom de i 4 § och 10 § avgörs genom enkel röstövervikt.
Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av
ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad skall lotten avgöra.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 13 Årsmöte
Årsmöte äger rum senast den sista februari.
Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.

Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet, skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna fr o m 7 dagar före årsmötet.
Årsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

§ 14 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1 Val av ordförande för mötet

2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
3 Upprättande av röstlängd
4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet samt två rösträknare
5 Fastställande av dagordning
6 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning
8 Revisorernas berättelse
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Behandling av ev sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkningar.
11 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet
12 Val av ordförande i föreningen i den mån sådant val skall förekomma
13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
14 Fastställande av ev sektioner och val av ordföranden till dessa, förutom ungdomssektion (se § 24)
15 Anmälan om av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant
16 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
17 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
18 Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
19 Fastställande av årsavgifter
20 Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte

§ 15 Extra allmänt möte
Extra allmänt möte hålles då förhållandena enligt 10 § föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10% av medlemmarna eller då revisorerna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit.

Extra allmänt möte, som hålles med anledning av förslag om stadgeändring, skall anordnas senast två månader efter att begäran inkommit.
Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. I kallelse skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet.
Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-5 i 14 § samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.

§ 16 Valberedning
Valberedningen består av två till fyra ledamöter, jämte en till två suppleanter, varav en ledamot utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.

Medlem i förening får senast 10 dagar före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande i valberedningen inlämna förslag till kandidater för de befattningar, för vilka val skall ske.

Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidat-nominering kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedningen inges till denna, men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

Valberedningens ledamöter har rätt att, i egenskap av medlemmar i föreningen, avge förslag på kandidater.

§ 17 Styrelsen
Styrelsen är, då allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.

Styrelsen består av lägst tre och högst fem ledamöter med lika antal suppleanter och utgörs minst av klubbens ordförande, vice ordförande samt ekonomiansvarig. Styrelsen har det strategiska och operativa ansvaret för driften av ridskoleverksamheten och för dess personal.

Ordförandena i de sektioner som bedriver verksamhet är adjungerade till styrelsen. I styrelsen ingår även minst en, av ungdomssektionens årsmöte utsedd ungdomsledamot jämte suppleant.

Mandattiden är två år från årsmöte till årsmöte om inte årsmötet av särskilda skäl beslutar om annan tid. Mandattiden för ordföranden är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljs vid varje årsmöte. Av föreningen anställd befattningshavare får inte väljas till styrelseledamot.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till styrelse sammanträde om minst en ledamot så påfordrar. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll, som justeras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

§ 18 Styrelsens åtaganden
Styrelsen åligger bl a att:

1 verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten

2 verkställa beslut fattade av allmänna möten

3 handha och ansvara för föreningens medel

4 tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltnings- berättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning

5 bestämma dag och plats för allmänna möten

6 förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten

7 där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m fl

8 övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.

§ 19 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan
styrelseledamot eller eljest på sätt som styrelsen bestämmer.

§ 20 Ekonomiskt ansvar
För föreningens förbindelser häftar endast föreningens tillgångar.

§ 21 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses två
revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorer och revisorssuppleanter utses av
årsmötet.

§ 22 Särskilda bestämmelser
Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av RF:s, distriktets och Ridsportförbundets stadgar eller som RF, distriktet eller Ridsportförbundet från tid till annan beslutar.

§ 23 Ungdomssektion
Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med Ridsportförbundets typstadgar för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektions-styrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.

Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

§ 24 Övriga sektioner
Föreningen är organiserad i sektioner som fastställs av årsmötet.

§ 25 Ridskoleverksamhet
Inom föreningen bedrivs ridskoleverksamhet på sätt som styrelsen beslutar och med beaktande av 1§ ovan.

Stadgar för Väsby ridklubb antagna vid extra allmänt möte 1993-11-13 med slutligt antagande på årsmötet i februari 1994.

Beslut om ändring till nuvarande form av §1 har skett vid årsmötet den 10 februari 2007.