Kallelse årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma Väsby Ridklubb

KALLELSE

ÅRSMÖTE VÄSBY RIDKLUBB

Söndag den 16 februari 2020 kl 14.00

 Teorisalen, Ridskolan

          Dagordning              

 • 1 Val av ordförande för mötet
 • 2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 • 3 Upprättande av röstlängd
 • 4 Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet samt två rösträknare.
 • 5 Fastställande av dagordning
 • 6 Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst.
 • 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av balansräkning.
 • 8 Revisorernas berättelse.
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 10 Behandling av sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkningar.
 • 11 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i stadgarna § 17 andra stycket angivna antalet.
 • 12 Val av ordförande i föreningen i den mån sådant val skall förekomma.
 • 13 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
 • 14  Val av sektioner förutom ungdomssektion
 • 15  Anmälan om av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant
 •  16  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 •  17  Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen.
 • 18 Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 • 19 Fastställande av årsavgifter
 • 20  Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
 1. Stadgeändringar enligt SvRF
 2. Styrelsens förslag: Alkohol-, drog och antidopingpolicy” samt ”Jämställdhet- och likabehandling policy
 3. Motion / Förslag från enskild att upptas till beslut på årsmötet.

 

       Välkomna!

Här finner ni aktuella dokument inför stämman – klicka på länken.

Jämställdhets- och likabehandlingspolicy för VäRK

Alkohol- drog- och antidopingpolicy för VäRK 

Kallelse med dagordning Årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse VaRK 2019

Stadgar Väsby Ridklubb med ändring SVRF – 2020

StadgeändringarFörening 2020

Motion VäRK 16 feb 2020

VäRK